Strechy, okná, krytina | e-shop
0 Položiek 0.00 EUR Do košíka

Obchodné podmienky

1. DODACIE PODMIENKY

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Dodanie avizujeme telefonicky, alebo e-mailom pri potvrdení objednávky. Pri platbe na predfaktúru je dodacia doba rovnaká, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak. Pri tovare, ktorý nie je skladom sa Vami objednaný tovar objednáva u výrobcu alebo distribútora. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.

Expedičná doba pre dodanie tovaru rozvozom je zvyčajne do 5 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej zaplatenia. Pri dodaní prepravnou spoločnosťou je možné tovar doručiť aj do 24 hodín. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou je vhodné uviesť do adresy doručenia mobilné telefónne číslo (doporučujeme priamo vo formulári záväznej objednávky), aby bolo možné bližšie upresniť Vami určené miesto a čas dodania tovaru. Taktiež doporučujeme uviesť adresu, na ktorej sa cez deň zdržujete, nakoľko prepravná spoločnosť vykonáva donášku spravidla počas normálneho pracovného času. Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.

Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci, ak nebolo dohodnuté inak. Zásielka s tovarom obsahuje dodací list, prípadne bude dodací list doručený prostredníctvom Slovenskej pošty  alebo kuriérom v závislosti od spôsobu dopravy. Po vzájomnej dohode je možné objednaný tovar vyzdvihnúť priamo v sídle firmy.

Pokiaľ odberateľ neprevezme tovar v určenom čase, je povinný zaplatiť dodávateľovi všetky náklady s tým spojené a tiež skladné vo výške 20,- € za každý deň omeškania. V prípade, že sa odberateľ omešká s prevzatím tovaru po dobu viac ako 30 dní, je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a dodávku odmietnuť. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi všetky náklady s tým spojené.

1.1 Predávajúci nenesie zodpovednosť:

za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.

poškodenie zásielky prepravnou spoločnosťou

prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

2. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE

Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote ako je uvedená pri danom type tovaru. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti výrobku, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho. Reklamačnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, tj. dobu po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať. Právo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené ihneď bez zbytočného odkladu po zistení závady. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie. Reklamáciu si zákazník môže uplatniť:

  • telefonicky v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 na telefónnom čísle 0902 128 767 
  • mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • prepravnou spoločnosťou zaslaním tovaru na našu adresu:

              KSK CONSULT, s.r.o. Priemyselná č.1455, 085 01 Bardejov

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na náklady zákazníka na nami určené miesto v SR. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu v SR na naše náklady. Obchodné podmienky platia podľa aktuálneho obchodného zákona.

 

3. STORNOVANIE OBJEDNÁVOK

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky však iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

vyskytnú sa neočakávané udalosti ktoré bránia v zrealizovaní dodania tovaru /štátny prevrat,vojna .../

tovar sa už nevyrába, pripadne nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

3.3 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho):

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

- Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok

tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

tovar nesmie byť použitý

tovar musí byť nepoškodený,

tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.), zašlite spolu s dokladom o kúpe.

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru a jeho prekontrolovaní.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

4. DODATKY A ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK

Svoje pripomienky na ďalšie skvalitnenie služieb, prípadne iných návrhov na vylepšenie nákupného systému môžete využívať email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Pokiaľ sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, zverejníme zmenené pravidlá na tejto stránke. Zaregistrovaných užívateľov budeme informovať e-mailom. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na týchto stránkach. Inak sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď sa obidve strany vzájomne dohodnú vopred, spravidla písomnou formou. Vaše ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke potvrdzuje Váš súhlas s novými pravidlami.

5. ZMLUVNÉ STRANY

Predávajúci:
Maroš Stach , Fričkovce 1 , 086 42 , Hertník
IČO: 449 22 027

Kupujúci: 

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar, a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu, tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

Spôsob platby:
Zákazník sa môže rozhodnúť pre rôzne spôsoby úhrady za objednaný tovar:

 A. platba vopred - prevodom na účet

 B. platba vopred - vklad na účet

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme súkromie nášho zákazníka. Aby sme mohli ponúknuť svoje služby, potrebujeme poznať niektoré osobné údaje zákazníka. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:

identifikačné a kontaktné údaje
údaje o nákupoch

Používaním tohoto internetového obchodu zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie, automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebude zákazník želať tieto informácie dostávať, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

KUPUJÚCI prehlasuje, že sa pred VYPLNEním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja, a že s nimi súhlasí.


Vo Fričkovciach 25.3.2012

Naši partneri